FAQ – Gegevens leveren

Wat houdt ‘Aanleveren gegevens’ in?
Het periodiek (bijv. per kwartaal) aanleveren van gegevens over de verrichtingen in uw centrum. De methode van gegevenslevering spreekt u af met het Regionaal centrum. De regelgeving omtrent gegevenslevering kunt u nalezen in ‘juridische achtergronden’.

Waarom moet ik (als zorgverlener) gegevens leveren over de uitvoering van de screening op Downsyndroom en over het SEO?
Om de kwaliteit van de prenatale screening te bewaken of monitoren is één uniform registratiesysteem in het leven geroepen: Peridos. Door via dit systeem berichten uit te wisselen:

  • Wordt uniforme en foutloze gegevensuitwisseling mogelijk tussen de uitvoerenden bij de screening over een bepaalde deelnemer;
  • Kan de kwaliteitsborging van het Regionaal centrum gericht plaatsvinden;
  • Wordt anonieme gegevenslevering aan het RIVM mogelijk ten behoeve van de monitoring van het bevolkingsonderzoek;
  • Wordt – in beginsel – anoniem wetenschappelijk onderzoek mogelijk naar de werking van het bevolkingsonderzoek.

Peridos maakt het mogelijk om het uniforme werken over de hele linie door te voeren in het primair proces van de screening en tegelijk de andere genoemde doelen te dienen. Zonder zo’n systeem lukt dat niet en dienen allerlei gegevens dubbel te worden aangeleverd. Gebruik van Peridos is opgenomen in de overeenkomst tussen de uitvoerende (via de praktijk waaraan deze is verbonden) en het regionale centrum voor prenatale screening. Het centrum voor prenatale screening is op haar beurt weer verplicht anonieme gegevens aan te leveren aan het Centrum voor Bevolkingsonderzoek. Dit is zo vastgelegd in de vergunning die door de minister is afgegeven in het kader van de WBO. Zoals opgemerkt is voor de omgang met de gegevens in Peridos een reglement opgesteld dat is goedgekeurd door het Centraal Orgaan prenatale screening . Dit reglement bouwt weer voort op een samenwerkingsovereenkomst tussen alle (koepel)partijen die bij de prenatale screening zijn betrokken. Daarin hebben deze zich aan Peridos en het reglement gecommitteerd. De overeenkomst en het reglement zijn gebaseerd op de WGBO en de WBP waar de overeenkomst ook uitdrukkelijk naar verwijst.

Wat houdt ‘gegevens export’ in?
Uw verloskundige registratiesysteem (bronsysteem) is ingericht om een vaste set gegevens te kunnen exporteren. Dat kan rechtstreeks zijn (via HL7) of door het exporteren en uploaden van een verzameldocument (Excelbestand). Meer informatie hierover vindt u op de pagina ‘Gegevenslevering’ op deze website.

Wat houdt ‘import’ in?
Het importeren van zorgverleninggegevens in Peridos. Dit wordt uitgevoerd door het regionaal centrum, nadat u het gegevensbestand hebt ge-upload. Om een bestand te importeren, moet dit voldoen aan uniforme kenmerken. Deze ‘gegevenssets’ zijn tot stand gekomen in samenwerking met de leveranciers van de verloskundige bronsystemen.

Wat vul ik in bij Type SEO, Conclusie SEO en Advies/beleid SEO?

In deze korte handleiding is beschreven welke waarden ingevuld kunnen worden in deze velden.

Eerste trimester SEO

Eerste trimester SEO

Op deze pagina is alle benodigde informatie te vinden over het eerste trimester SEO en Peridos. De informatie is in verschillende blokken verdeeld. Klik op een blok om de betreffende informatie te tonen. Antwoorden op veelgestelde vragen over het eerste trimester SEO zijn te vinden op pns.nl

Handleidingen counseling praktijken Handleidingen echocentra
Vastleggen e-mailadres workflow eerste trimester SEO
Aanvragen eerste trimester SEO voor cliënt met / zonder BSN
Overzicht eerste trimester SEO aanvragen voor aanvrager
Overzicht afgekeurde eerste trimester SEO aanvraag berichten
Intrekken aanvraag eerste trimester SEO voor cliënt met / zonder BSN
Opzoeken aanvraag eerste trimester SEO door SEO echoscopist
Verwerken uitslag eerste trimester SEO
Handleidingen financiering Handleidingen bronsystemen
Vastleggen financiële gegevens zorginstelling
Overzicht van declaraties en declaratiebundels
Chipsoft HiX: Aanleveren gegevens
Formulieren
Nederlandse / Engelse versie toestemmingsformulier
Aanvraagformulier rol ondersteunend zorgfunctionaris counseling
Aanvraagformulier rol ondersteunend zorgfunctionaris eerste trimester SEO
Voor beide formulieren geldt dat deze dienen te worden ingevuld, geprint en met de hand te worden ondertekend. Daarna kan kunnen de formulieren worden gestuurd naar het betreffende Regionaal centrum, zie hiervoor de contactpagina.

Aanvraag Uitslag
Dataset aanvraag eerste trimester SEO v2 Dataset uitslag eerste trimester SEO v3 *
Mapping protocol (De datasets met bijbehorende keuzelijsten zijn leidend voor Peridos. Het mapping protocol ‘Eerste trimester SEO’ is bedoeld als achtergrondinformatie voor echoscopisten. De items in het mapping protocol hoeven dus niet allemaal apart vastgelegd te worden in het bronsysteem, de items uit de dataset biedt voor Peridos het gewenste detailniveau. Het mapping protocol bevat voorbeelden van onder welke structuur bepaalde afwijkingen moeten worden ondergebracht. De mapping protocollen zijn dus niet leidend en ook zeker niet volledig.)
XSD AANETS v2.02 XSD RESECH v2.03 *
Voorbeeld bericht AANETS v2.02 Voorbeeld bericht RESECH-ETS v2.03 voor cliënt met BSN *
Voorbeeld bericht RESECH-ETS v2.03 voor cliënt zonder BSN *
Beschrijving bij AANETS v2.03 Beschrijving bij RESECH_ETS **
* Update 13-03-2021
** Update 24-09-2021


Er worden periodiek nieuwsbrieven verstuurd naar de leveranciers en andere betrokken. Hieronder staat het archief van de verstuurde nieuwsbrieven.

Mei 2021 April 2021 Maart 2021 Februari-maart 2021
Januari 2021 December 2020 Oktober 2020 September 2020
Augustus 2020 Juli 2020

Privacy

Privacy

Peridos bevat (bijzondere) persoonsgegevens. Het is daarom belangrijk dat er zorgvuldig met deze gegevens wordt omgegaan en dat de geldende wet- en regelgeving wordt gevolgd. In onderstaande documenten is beschreven welke gegevens worden opgeslagen, hoe deze gegevens kunnen worden gebruikt en wat de rechten en plichten zijn van de betrokken partijen hierbij.

Antwoorden op een aantal concrete vragen kunnen worden gevonden op de FAQ pagina 

Hier vindt u de documenten mbt privacy en het gebruik van persoonsgegevens:

Privacyverklaring voor zwangeren

Privacy Statement Zorgverleners

Peridos Gebruikersreglement

Protocol gebruik persoonsgegevens

Samenwerkingsovereenkomst

Juridische grondslag gegevensuitwisseling counseling zonder toestemming

 

 

 

 

 

Zorgportaal

Zorgportaal

Inmiddels bevat Peridos gegevens van ongeveer 6000 zorgverleners en meer dan 1,5 miljoen zwangerschappen. Om deze gegevens optimaal te beveiligen wordt voor Peridos een veiligere manier van inloggen geïntroduceerd via Topicus Zorgportaal. Op deze pagina vindt u de benodigde documenten, handleidingen en informatie.

Zorgportaal wordt gefaseerd ingevoerd, u ontvangt automatisch een uitnodiging om deel te nemen.

Achtergrondinformatie
Meer informatie over twee factor authenticatie en waarom het belangrijk is om dit voor Peridos te gebruiken vind u in het document Algemene informatie twee factor authenticatie.

Handleidingen
Instructie voor Vrumun gebruikers
Instructie voor Orfeus gebruikers: vanuit Orfeus 4 is het mogelijk om via SSO in Peridos in te loggen, neem contact op met de Orfeus helpdesk hierover (orfeus@orfeus.nl)
Handleiding registratie Zorgportaal (voor niet-Vrumun gebruikers)
Handleiding voor beheer van het eigen Topicus zorg account

Bestellen hardware tokens
Om één of meer hardware tokens (maximaal 5) te bestellen kunt u het bestelformulier invullen. U vindt hier ook u meer informatie over het bestel- en verstuurproces.

Vragen of problemen?
Meer informatie over een aantal bekende vragen en problemen vindt u op de pagina met veelgestelde vragen. Vindt u daar niet het antwoord wat u zoekt, neem dan contact op met de Peridos helpdesk via helpdesk@peridos.nl of via het beveiligde webformulier. Dit geldt voor alle vragen over Zorgportaal en hardware tokens, of bij problemen met de registratie of het inloggen. 

AVG

AVG

Peridos bevat persoonsgegevens. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met deze gegevens om en houden ons daarbij aan de geldende wetten en regelgeving.
Welke gegevens in Peridos zijn vastgelegd, wat we daarmee doen en welke rechten u heeft, leest u in ons privacystatement.

Is sinds de invoering van de AVG expliciete toestemming van de zwangere nodig voor het aanleveren van gegevens aan Peridos?
Nee, er is geen expliciete toestemming nodig.

Via de uitleg in de folder wordt duidelijk aangegeven dat gegevensverwerking in Peridos inbegrepen is in de deelname aan de prenatale screening op down-, edwards en patausyndroom en/of SEO. Gebruik van Peridos is daarmee onderdeel van de informed consent tot deelname.

Is er een verwerkersovereenkomst nodig tussen een verloskundige praktijk / echocentrum / ziekenhuis en Peridos / Regionaal centrum?
Nee, er is geen verwerkersovereenkomst nodig.

Uit juridische toetsing blijkt dat er geen sprake is van een verwerkersrelatie tussen Regionale Centra en zorginstellingen. Elk Regionaal Centrum (RC) is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4.7 AVG voor de verwerking van persoonsgegevens van de deelnemers binnen diens werkgebied, voor de taken die zij op grond van de WBO vergunning uitvoert.
Daarnaast geldt dat een zorginstelling voor haar eigen doel en vanuit een eigen verantwoordelijkheid de persoonsgegevens van haar cliënten verwerkt. Er is dus sprake van twee verwerkingsverantwoordelijken (het RC en de zorgaanbieder) die via Peridos persoonsgegevens met elkaar uitwisselen. Op grond daarvan hoeft er dan ook geen verwerkersovereenkomst te worden afgesloten.
De ‘Samenwerkingsovereenkomst voor het verwerken van persoonsgegevens’ en het ‘Gebruikersreglement Peridos’ vormen de basis voor de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de zorgaanbieder en het RC.

De Regionale Centra merken regelmatig dat counselingsgesprekken in het cliëntenregistratiesysteem of in Peridos op naam van een andere counselor geregistreerd worden dan op naam van degene die in werkelijkheid gecounseld heeft. Het komt zelfs voor dat praktijken waarnemers onder druk zetten om op andermans naam te registreren. We zien dat er zijn verschillende redenen zijn voor registratie op andermans naam, zoals counseling zonder kwaliteitsovereenkomst, niet bij de zorgorganisatie geregistreerd zijn in Peridos, en het behalen van voldoende counselingsgesprekken per jaar.
Door de registratie op andermans naam kunnen de Regionale Centra de kwaliteit van de counseling niet goed borgen. Belangrijk voor de zorginstelling en de betrokken zorgverleners is dat de registratie op andermans naam risico’s geeft op aansprakelijkheidsstelling. We lichten dit hieronder toe.

Het kan zijn dat een cliënt ontevreden is over de counseling, bijvoorbeeld omdat ze geen screeningstest heeft laten uitvoeren en haar kind een aangeboren aandoening heeft die met de screeningstesten opgespoord had kunnen worden. Indien een zorgverlener zonder kwaliteitsovereenkomst counselt over prenatale screening én de cliënt is ontevreden over de counseling, dan kan de zelfstandig zorgverlener of de werkgever/zorginstelling van de zorgverlener in loondienst aansprakelijk gesteld worden. Als een cliënt ontevreden is over de counseling en deze counseling is op naam van een andere zorgverlener geregistreerd in het cliëntregistratie¬systeem en/of in Peridos, dan kan deze persoon (mede)aansprakelijk gesteld worden. Dit is bovendien een vorm van fraude, waarvoor de zorginstelling aansprakelijk gesteld kan worden én de zorgverlener op wiens naam geregistreerd is.

Daarnaast willen wij u wijzen op uw en onze plichten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zoals het borgen van de juistheid van gegevens, de beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens en het melden van een inbreuk hierop. Het Regionaal Centrum zal registratie op andermans naam moeten melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en het RIVM. Tevens kan een melding bij de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd nodig zijn.
De risico’s zijn eenvoudig te voorkomen door de volgende regels te hanteren:
• Counseling prenatale screening mag alleen uitgevoerd worden door counselors die een kwaliteitsovereenkomst counseling hebben én geregistreerd zijn in de zorginstelling als counselor.
• De counselingsgesprekken moeten geregistreerd worden op de naam van degene die het counselingsgesprek heeft gevoerd.
• Namen van de counselors mogen niet worden gewijzigd voorafgaand aan de aanlevering van de registratiegegevens aan Peridos.

Combinatietest

Combinatietest

De combinatietest maakt deel uit van de prenatale screening. Hierbij wordt een bloedmonster van de zwangere vrouw (cliënt) in het laboratorium geanalyseerd. Op basis van deze analyse en andere gegevens van de cliënt wordt een berekening uitgevoerd waarmee de kans bepaald wordt dat het kind een trisomie 21, 18 of 13 heeft. Het resultaat van de combinatietest wordt gecommuniceerd naar de zorgverlener die de combinatietest heeft aangevraagd.
Peridos zal als centrale applicatie in deze werkstroom optreden. Dit systeem heeft als voordeel dat veel van de voor de kansberekening benodigde gegevens hierin al zijn opgeslagen. Digitale uitwisseling tussen aanvragers, laboratoria en Peridos vermindert de handmatige inspanningen en reduceert de kans op fouten. Daarnaast is de werkstroom voor de betrokkenen inzichtelijk en zijn de resultaten digitaal beschikbaar voor de aanvragers.

Hier vindt u de meest recente handleidingen met betrekking tot de workflow voor de combinatietest in Peridos. De werkwijze verschilt per regio; voor u geldt de werkwijze zoals afgesproken met uw regionaal centrum.

Lab aanvraagformulier combinatietest voor zwangeren die GEEN BSN hebben. Gebruik het overzicht van de requestorcodes om de juiste code in te vullen op het aanvraagformulier.
Het formulier dient te worden geprint en met de hand te worden ingevuld.

Aanvraagformulier inzagerechten Peridos voor praktijkondersteuners.
Het formulier dient te worden ingevuld, geprint en met de hand te worden ondertekend.

Meer algemene inhoudelijke informatie over combinatietest vindt u op:
Prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en SEO

Informatie over Werkafspraken Star-SHL labworkflow combinatietest vindt u op:
Werkafspraken Star-SHL labworkflow combinatietest

Heeft u andere vragen over de combinatietest, kijk dan in de bovenstaande handleidingen en onderstaande FAQ:
FAQ combinatietest
FAQ

Hieronder staat een filmpje die meer uitleg geeft over de achtergrond van het project en de workflow.

Dataset

In het zorgverleningsproces zijn diverse verrichtingen en gebeurtenissen in een bepaalde context van belang voor de uitvoering van het screeningsprogramma. Voorbeelden daarvan zijn de Counseling, de Combinatietest, het Structureel Echoscopisch Onderzoek en de geboorte. Als, en zodra de benodigde gegevens binnen een dergelijke context beschikbaar zijn in het primaire registratiesysteem, moeten deze gegevens in de vorm van een digitaal gestructureerd bericht aan de landelijke database worden aangeboden. Uitgangspunt hierbij is dat elk bericht uitsluitend vanuit de primaire bron (door het betreffende bronsysteem) wordt aangeleverd.

De Peridos gegevenssets zijn volledig in overeenstemming met de in de landelijke Perinatale dataset vastgelegde gegevens. De hier gehanteerde terminologie, zoals ‘zorgaanbieder’ hoeft niet één op één in de schermen van de (bron)applicaties overgenomen te worden. Via onderstaande links kunnen de voor Peridos relevante gegevenssets worden ingezien.

Counseling Actuele versie (laatste wijziging: 01-04-2021)
Aanvraag NIPT Actuele versie (laatste wijziging: 03-06-2021)
NIPT Actuele versie (laatste wijziging: 30-04-2020)
Screening met NIPT vindt plaats in onderzoekssetting. Alle data zijn daarom alleen voor de onderzoeksgroep beschikbaar. Met als uitzondering dat een aantal gegevens over NIPT gebruikt worden voor de jaarlijkse monitor.
NT-meting Actuele versie (laatste wijziging: 31-01-2017)
Combinatietest/kansbepaling echocentra Actuele versie (laatste wijziging: 19-07-2017)
Combinatietest/kansbepaling laboratoria Actuele versie (laatste wijziging: 19-07-2017)
Aanvraag eerste trimester SEO  – Nieuwe versie (vanaf 01-08-2021)
Eerste trimester SEO  – Nieuwe versie (vanaf 01-09-2021)
Mapping protocol
De datasets met bijbehorende keuzelijsten zijn leidend voor Peridos. Het mapping protocol ‘Eerste trimester SEO’ is bedoeld als achtergrondinformatie voor echoscopisten. De items in het mapping protocol hoeven dus niet allemaal apart vastgelegd te worden in het bronsysteem, de items uit de dataset biedt voor Peridos het gewenste detailniveau. Het mapping protocol bevat voorbeelden van onder welke structuur bepaalde afwijkingen moeten worden ondergebracht. De mapping protocollen zijn dus niet leidend en ook zeker niet volledig.
Tweede trimester SEO Actuele versie (laatste wijziging: 31-01-2017) Nieuwe versie (vanaf 01-09-2021)
Verschillen tussen de actuele en nieuwe versie
Mapping protocol
De datasets met bijbehorende keuzelijsten zijn leidend voor Peridos. Het mapping protocol ‘Tweede trimester SEO’ is bedoeld als achtergrondinformatie voor echoscopisten. De items in het mapping protocol hoeven dus niet allemaal apart vastgelegd te worden in het bronsysteem, de items uit de dataset biedt voor Peridos het gewenste detailniveau. Het mapping protocol bevat voorbeelden van onder welke structuur bepaalde afwijkingen moeten worden ondergebracht. De mapping protocollen zijn dus niet leidend en ook zeker niet volledig.
GUO Actuele versie (laatste wijziging 14-07-2017)
Genotypering Actuele versie (laatste wijziging 07-12-2020)
Uitkomst Actuele versie (laatste wijziging 14-07-2017)

Peridos

Peridos

Peridos is het landelijke digitale dossier waarin zorgverleners in het kader van de screening op Downsyndroom en het structureel echoscopish onderzoek (SEO) gegevens vastleggen om de kwaliteit en het primaire proces van de screening te verbeteren en optimaliseren.

Peridos bevat de gegevens van zorgverleners en zorginstellingen die een contract hebben met een van de regionale centra. Deze contracten omvatten het counselen over prenatale screening, het uitvoeren van 1e trimester screening: NT-metingen en laboratoriumonderzoek (de combinatietest) en het verrichten van structureel echoscopisch onderzoek. Verder worden zorginhoudelijke gegevens vastgelegd waarmee inzage kan worden verkregen in de kwaliteit van de prenatale screening.

Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) van het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de opdracht gekregen de aansturing en begeleiding van de prenatale screening te organiseren. Zie voor meer informatie over het screeningsprogramma de website van het RIVM.
Peridos voldoet aan strenge eisen die gesteld kunnen worden in het kader van privacy van medische gegevens. In onderstaande documenten zijn de regels en afspraken hieromtrent vastgelegd.

Wat is een contract?
Dit is de overeenkomst die tussen een zorginstelling en een regionaal centrum afgesloten wordt. Hierin wordt vastgelegd dat een bepaald onderdeel van de prenatale screening (counseling/NT/SEO) binnen de zorginstelling uitgevoerd mag worden.

Wat is een kwaliteitsovereenkomst?
Dit is de overeenkomst die tussen een zorgverlener en een regionaal centrum wordt afgesloten. Hierin wordt vastgelegd welk onderdeel van de screening de zorgverlener mag uitvoeren. De zorgverlener wordt niet opgenomen in het contract van de zorginstelling met het regionaal centrum, maar heeft een eigen overeenkomst.
Er zijn drie soorten kwaliteitsovereenkomsten: voor de counseling, de nekplooi-meting en het SEO.

Samenwerkingsovereenkomst voor het verwerken van persoonsgegevens
Overeenkomst tot samenwerking betreffende
de verwerking van persoonsgegevens in Peridos tussen alle betrokken partijen. [download document]

Peridos gebruikersreglement
Bijlage bij de Samenwerkingsovereenkomst. Het Gebruikersreglement Peridos werkt een aantal elementen uit de Samenwerkingsovereenkomst voor het verwerken van persoonsgegevens in Peridos nader uit. [download document]

Protocol gebruik van persoonsgegevens
Achtergrond
bij het verstrekken van de vergunning voor de kansbepaling op Down-, Edwards- en Patausyndroom. In het kader van de Wet op Bevolkingsonderzoek hebben de Regionale Centra (RC) taken toegewezen gekregen bij het contracteren van de uitvoerders, het monitoren van de uitvoering en de kwaliteitsborging van de prenatale screening. [download document]

UZI
Voor het opvragen en verifiëren van het burgerservicenummer (BSN) via de Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg en een digitale uitwisseling van gegevens is een servercertificaat en/of UZI-pas nodig. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van het CIBG.

Beheersorganisatie Peridos
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het document Beheersorganisatie Peridos.