NIPT
Vanaf 1 april 2017 is de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) beschikbaar als eerste test voor zwangere vrouwen in onderzoekssetting. Hiermee volgt minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het advies van de Gezondheidsraad op de vergunningaanvraag van de acht universitair medische centra. Dat betekent dat vrouwen voor de NIPT uitsluitend terecht kunnen bij deze UMC’s. De NIPT is een test die screent op het syndroom van Down, Edwards en Patau.
Keuzevrijheid
Minister Schippers benadrukt dat deelname een individuele keuze blijft van de zwangere vrouw. “De NIPT is geen routinetest. De keuze om te screenen is een persoonlijke afweging. Ik hecht dan ook groot belang aan goede en objectieve informatie vooraf zodat vrouwen goed geïnformeerd kunnen beslissen om deel te nemen of juist niet”.
Subsidieregeling voor 2017
In 2017 wordt de NIPT gedeeltelijk vergoed via een subsidieregeling. Hiervoor is € 26 miljoen beschikbaar in de begroting. Van de zwangere vrouw wordt een eigen betaling van € 175,- gevraagd. Dit bedrag is ongeveer gelijk aan de kosten van de combinatietest die nu ook voor rekening van de zwangere vrouw komt.

In de uitvoering van de prenatale screening op Downsyndroom en het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) worden gegevens geregistreerd en uitgewisseld, zoals persoonsgegevens en uitslagen. Deze gegevens zijn van belang voor de uitvoering van de screening, de evaluatie en de kwaliteitsborging. Gecontracteerde zorgverleners zijn wettelijk verplicht deze gegevens te leveren aan de regionale centra, die de gegevens registreren en beheren in Peridos. Een overzicht van alle gegevens die geregistreerd worden in Peridos en (op termijn) aangeleverd dienen te worden is te downloaden.

labworkflow combinatietest

Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) van het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de opdracht gekregen de aansturing en begeleiding van de prenatale screening te organiseren. Zie voor meer informatie over het screeningsprogramma de website van het RIVM.
Peridos voldoet aan strenge eisen die gesteld kunnen worden in het kader van privacy van medische gegevens.