Peridos

Peridos is het landelijke digitale dossier waarin zorgverleners in het kader van de screening op Downsyndroom en het structureel echoscopish onderzoek (SEO) gegevens vastleggen om de kwaliteit en het primaire proces van de screening te verbeteren en optimaliseren.

Peridos bevat de gegevens van zorgverleners en zorginstellingen die een contract hebben met een van de regionale centra. Deze contracten omvatten het counselen over prenatale screening, het uitvoeren van eerste trimester screening en het verrichten van structureel echoscopisch onderzoek. Verder worden zorginhoudelijke gegevens vastgelegd waarmee inzage kan worden verkregen in de kwaliteit van de prenatale screening.

Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) van het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de opdracht gekregen de aansturing en begeleiding van de prenatale screening te organiseren. Zie voor meer informatie over het screeningsprogramma de website van het RIVM.
Peridos voldoet aan strenge eisen die gesteld kunnen worden in het kader van privacy van medische gegevens. In onderstaande documenten zijn de regels en afspraken hieromtrent vastgelegd.

Wat is een contract?
Dit is de overeenkomst die tussen een zorginstelling en een regionaal centrum afgesloten wordt. Hierin wordt vastgelegd dat een bepaald onderdeel van de prenatale screening (counseling/ eerste trimester SEO/ tweede trimester SEO) binnen de zorginstelling uitgevoerd mag worden.

De formats voor de contracten zijn te vinden op de website van de CLBPS: Contracten (clbps.nl)

Wat is een kwaliteitsovereenkomst?
Dit is de overeenkomst die tussen een zorgverlener en een regionaal centrum wordt afgesloten. Hierin wordt vastgelegd welk onderdeel van de screening de zorgverlener mag uitvoeren. De zorgverlener wordt niet opgenomen in het contract van de zorginstelling met het regionaal centrum, maar heeft een eigen overeenkomst.
Er zijn drie soorten kwaliteitsovereenkomsten: voor de counseling, het eerste trimester SEO en tweede trimester SEO.

De formats voor de kwaliteitsovereenkomsten zijn te vinden op de website van de CLBPS: Contracten (clbps.nl)

Samenwerkingsovereenkomst voor het verwerken van persoonsgegevens
Overeenkomst tot samenwerking betreffende
de verwerking van persoonsgegevens in Peridos tussen alle betrokken partijen. [download document]

Peridos gebruikersreglement
Bijlage bij de Samenwerkingsovereenkomst. Het Gebruikersreglement Peridos werkt een aantal elementen uit de Samenwerkingsovereenkomst voor het verwerken van persoonsgegevens in Peridos nader uit. [download document]

Protocol gebruik van persoonsgegevens
Achtergrond
bij het verstrekken van de vergunning voor de kansbepaling op Down-, Edwards- en Patausyndroom. In het kader van de Wet op Bevolkingsonderzoek hebben de Regionale Centra (RC) taken toegewezen gekregen bij het contracteren van de uitvoerders, het monitoren van de uitvoering en de kwaliteitsborging van de prenatale screening. [download document]

UZI
Voor het opvragen en verifiëren van het burgerservicenummer (BSN) via de Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg en een digitale uitwisseling van gegevens is een servercertificaat en/of UZI-pas nodig. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van het CIBG.

Beheersorganisatie Peridos
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het document Beheersorganisatie Peridos.