AVG

Laatste update: 08-11-2018
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Op deze pagina vindt u meer informatie over de AVG in relatie tot Peridos. Op dit moment wordt nog gewerkt aan landelijk beleid. Wanneer meer informatie beschikbaar komt dan zal dit aan deze pagina worden toegevoegd.

Nee, er is geen expliciete toestemming nodig.
Via de uitleg in de folder wordt duidelijk aangegeven dat gegevensverwerking in Peridos inbegrepen 
is in de deelname aan de prenatale screening op down-, edwards en patausyndroom en/of SEO. Gebruik van Peridos is daarmee onderdeel van de informed consent tot deelname.

Nee, er is geen verwerkersovereenkomst nodig.
Uit juridische toetsing blijkt dat er geen sprake is van een verwerkersrelatie tussen Regionale Centra en zorginstellingen. Elk Regionaal Centrum (RC) is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4.7 AVG voor de verwerking van persoonsgegevens van de deelnemers binnen diens werkgebied, voor de taken die zij op grond van de WBO vergunning uitvoert.
Daarnaast geldt dat een zorginstelling voor haar eigen doel en vanuit een eigen verantwoordelijkheid de persoonsgegevens van haar cliënten verwerkt. Er is dus sprake van twee verwerkingsverantwoordelijken (het RC en de zorgaanbieder) die via Peridos persoonsgegevens met elkaar uitwisselen. Op grond daarvan hoeft er dan ook geen verwerkersovereenkomst te worden afgesloten.
De ‘Samenwerkingsovereenkomst voor het verwerken van persoonsgegevens’ en het ‘Gebruikersreglement Peridos’ vormen de basis voor de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de zorgaanbieder en het RC.