AVG

Peridos bevat persoonsgegevens. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met deze gegevens om en houden ons daarbij aan de geldende wetten en regelgeving.
Welke gegevens in Peridos zijn vastgelegd, wat we daarmee doen en welke rechten u heeft, leest u in ons privacystatement.

Is sinds de invoering van de AVG expliciete toestemming van de zwangere nodig voor het aanleveren van gegevens aan Peridos?
Nee, er is geen expliciete toestemming nodig.
Via de uitleg in de folder wordt duidelijk aangegeven dat gegevensverwerking in Peridos inbegrepen 
is in de deelname aan de prenatale screening op down-, edwards en patausyndroom en/of SEO. Gebruik van Peridos is daarmee onderdeel van de informed consent tot deelname.

Is er een verwerkersovereenkomst nodig tussen een verloskundige praktijk / echocentrum / ziekenhuis en Peridos / Regionaal centrum?
Nee, er is geen verwerkersovereenkomst nodig.
Uit juridische toetsing blijkt dat er geen sprake is van een verwerkersrelatie tussen Regionale Centra en zorginstellingen. Elk Regionaal Centrum (RC) is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4.7 AVG voor de verwerking van persoonsgegevens van de deelnemers binnen diens werkgebied, voor de taken die zij op grond van de WBO vergunning uitvoert.
Daarnaast geldt dat een zorginstelling voor haar eigen doel en vanuit een eigen verantwoordelijkheid de persoonsgegevens van haar cliënten verwerkt. Er is dus sprake van twee verwerkingsverantwoordelijken (het RC en de zorgaanbieder) die via Peridos persoonsgegevens met elkaar uitwisselen. Op grond daarvan hoeft er dan ook geen verwerkersovereenkomst te worden afgesloten.
De ‘Samenwerkingsovereenkomst voor het verwerken van persoonsgegevens’ en het ‘Gebruikersreglement Peridos’ vormen de basis voor de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de zorgaanbieder en het RC.