AVG

Peridos bevat persoonsgegevens. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met deze gegevens om en houden ons daarbij aan de geldende wetten en regelgeving.
Welke gegevens in Peridos zijn vastgelegd, wat we daarmee doen en welke rechten u heeft, leest u in ons privacystatement.

Is sinds de invoering van de AVG expliciete toestemming van de zwangere nodig voor het aanleveren van gegevens aan Peridos?
Nee, er is geen expliciete toestemming nodig.

Via de uitleg in de folder wordt duidelijk aangegeven dat gegevensverwerking in Peridos inbegrepen is in de deelname aan de prenatale screening op down-, edwards en patausyndroom en/of SEO. Gebruik van Peridos is daarmee onderdeel van de informed consent tot deelname.

Is er een verwerkersovereenkomst nodig tussen een verloskundige praktijk / echocentrum / ziekenhuis en Peridos / Regionaal centrum?
Nee, er is geen verwerkersovereenkomst nodig.

Uit juridische toetsing blijkt dat er geen sprake is van een verwerkersrelatie tussen Regionale Centra en zorginstellingen. Elk Regionaal Centrum (RC) is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4.7 AVG voor de verwerking van persoonsgegevens van de deelnemers binnen diens werkgebied, voor de taken die zij op grond van de WBO vergunning uitvoert.
Daarnaast geldt dat een zorginstelling voor haar eigen doel en vanuit een eigen verantwoordelijkheid de persoonsgegevens van haar cliënten verwerkt. Er is dus sprake van twee verwerkingsverantwoordelijken (het RC en de zorgaanbieder) die via Peridos persoonsgegevens met elkaar uitwisselen. Op grond daarvan hoeft er dan ook geen verwerkersovereenkomst te worden afgesloten.
De ‘Samenwerkingsovereenkomst voor het verwerken van persoonsgegevens’ en het ‘Gebruikersreglement Peridos’ vormen de basis voor de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de zorgaanbieder en het RC.

De Regionale Centra merken regelmatig dat counselingsgesprekken in het cliëntenregistratiesysteem of in Peridos op naam van een andere counselor geregistreerd worden dan op naam van degene die in werkelijkheid gecounseld heeft. Het komt zelfs voor dat praktijken waarnemers onder druk zetten om op andermans naam te registreren. We zien dat er zijn verschillende redenen zijn voor registratie op andermans naam, zoals counseling zonder kwaliteitsovereenkomst, niet bij de zorgorganisatie geregistreerd zijn in Peridos, en het behalen van voldoende counselingsgesprekken per jaar.
Door de registratie op andermans naam kunnen de Regionale Centra de kwaliteit van de counseling niet goed borgen. Belangrijk voor de zorginstelling en de betrokken zorgverleners is dat de registratie op andermans naam risico’s geeft op aansprakelijkheidsstelling. We lichten dit hieronder toe.

Het kan zijn dat een cliënt ontevreden is over de counseling, bijvoorbeeld omdat ze geen screeningstest heeft laten uitvoeren en haar kind een aangeboren aandoening heeft die met de screeningstesten opgespoord had kunnen worden. Indien een zorgverlener zonder kwaliteitsovereenkomst counselt over prenatale screening én de cliënt is ontevreden over de counseling, dan kan de zelfstandig zorgverlener of de werkgever/zorginstelling van de zorgverlener in loondienst aansprakelijk gesteld worden. Als een cliënt ontevreden is over de counseling en deze counseling is op naam van een andere zorgverlener geregistreerd in het cliëntregistratie¬systeem en/of in Peridos, dan kan deze persoon (mede)aansprakelijk gesteld worden. Dit is bovendien een vorm van fraude, waarvoor de zorginstelling aansprakelijk gesteld kan worden én de zorgverlener op wiens naam geregistreerd is.

Daarnaast willen wij u wijzen op uw en onze plichten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zoals het borgen van de juistheid van gegevens, de beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens en het melden van een inbreuk hierop. Het Regionale Centrum kan in geval van misbruik of fraude passende maatregelen treffen, zoals het ontbinden van de kwaliteitsovereenkomst.
De risico’s zijn eenvoudig te voorkomen door de volgende regels te hanteren:
• Counseling prenatale screening mag alleen uitgevoerd worden door counselors die een kwaliteitsovereenkomst counseling hebben én geregistreerd zijn in de zorginstelling als counselor.
• De counselingsgesprekken moeten geregistreerd worden op de naam van degene die het counselingsgesprek heeft gevoerd.
• Namen van de counselors mogen niet worden gewijzigd voorafgaand aan de aanlevering van de registratiegegevens aan Peridos.