AVG

Laatste update: 08-11-2018
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Op deze pagina vindt u meer informatie over de AVG in relatie tot Peridos. Op dit moment wordt nog gewerkt aan landelijk beleid. Wanneer meer informatie beschikbaar komt dan zal dit aan deze pagina worden toegevoegd.

Nee, er is geen expliciete toestemming nodig.
Via de uitleg in de folder wordt duidelijk aangegeven dat gegevensverwerking in Peridos inbegrepen 
is in de deelname aan de prenatale screening op down-, edwards en patausyndroom en/of SEO. Gebruik van Peridos is daarmee onderdeel van de informed consent tot deelname.

Nee, er is geen verwerkersovereenkomst nodig.
Elk Regionaal Centrum (RC) is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4.7 AVG voor de verwerking van persoonsgegevens van de deelnemers binnen diens werkgebied en gezamenlijk zijn zij verwerkingsverantwoordelijken voor het geheel. Ingebed in de bestuurlijke structuur rond de uitvoering van het programma, bepalen de RC als vergunninghouder op grond van de Wbo, uiteindelijk het doel en de middelen van de gegevensverwerking.
Het is niet noodzakelijk dat de RC verwerkersovereenkomsten sluiten met zorginstellingen die in opdracht van de RC de screening uitvoeren. De betreffende zorginstellingen worden in het kader van de screening namelijk niet beschouwd als verwerker zoals bedoeld in de AVG.

Daarvoor gelden de volgende argumenten:

  • Met betrekking tot de uitvoering van de screening zijn de verloskundig zorgverleners aan het gezag van het RC onderworpen. De verhouding is vergelijkbaar met de positie van artsen die niet in dienst van een ziekenhuis, maar in opdracht van het ziekenhuis werken.
  • De verloskundige zorgverleners mogen uitsluitend onderdelen van het programma uitvoeren na een overeenkomst met het RC. Het RC monitort hun kwaliteit en kan in uiterste gevallen de overeenkomst opzeggen. Zonder zo’n overeenkomst kunnen de zorgverleners geen gegevens in Peridos verwerken.
  • Het RC (via Landelijk Beheer Peridos) kent de rollen en rechten toe en monitort het gebruik van de zorgverleners van Peridos.

Aangezien de verloskundig zorgverleners in het kader van de screening geen verwerkingsverantwoordelijke zijn hebben zij op hun beurt voor het aanleveren van gegevens aan Peridos eveneens geen verwerkersovereenkomst met de RC nodig.