Gegevens aanleveren Excel

In de uitvoering van de prenatale screening op Downsyndroom en het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) worden gegevens geregistreerd en uitgewisseld, zoals persoonsgegevens en uitslagen. Deze gegevens zijn van belang voor de uitvoering van de screening, de evaluatie en de kwaliteitsborging. Gecontracteerde zorgverleners zijn wettelijk verplicht deze gegevens te leveren aan de Regionale centra, die de gegevens registreren en beheren in Peridos.

Gegevens worden bij voorkeur direct vanuit de bronsystemen (in de vorm XML berichten) op een veilige manier naar Peridos verstuurd. Helaas is dit nog niet in alle gevallen mogelijk, het is dan mogelijk om de gegevens uit het bronsysteem naar een Excel bestand te exporteren en deze te uploaden in Peridos. Hieronder een tabel met de verschillende onderdelen en wijze van aanleveren.

XML Excel
Counseling + Alleen als XML niet mogelijk is
Eerste trimester SEO aanvraag +
Eerste trimester SEO uitslag +
NIPT aanvraag +
Tweede trimester SEO uitslag + Alleen als XML niet mogelijk is
GUO +
Genotypering +
Uitkomst +

Heeft u vragen over de gegevensaanlevering? Neem dan contact op met uw Regionaal centrum.