Gegevens aanleveren Excel

In de uitvoering van de prenatale screening op Downsyndroom en het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) worden gegevens geregistreerd en uitgewisseld, zoals persoonsgegevens en uitslagen. Deze gegevens zijn van belang voor de uitvoering van de screening, de evaluatie en de kwaliteitsborging. Gecontracteerde zorgverleners zijn wettelijk verplicht deze gegevens te leveren aan de regionale centra, die de gegevens registreren en beheren in Peridos.

Gegevens kunnen automatisch aangeleverd worden. De manier waarop dit gebeurt, is afhankelijk van het bronsysteem dat u gebruikt. De Regionale centra voeren de regie over de uitrol van dit proces.
Uw Regionaal centrum zal u derhalve informeren wanneer en hoe u de gegevens kunt aanleveren aan Peridos. U kunt dus pas starten met het aanleveren van gegevens aan Peridos nadat het Regionaal centrum u hierover gecontacteerd heeft.

Nadat u informatie hierover heeft ontvangen van uw Regionaal centrum en uw gegevens wilt opsturen, klik dan op de naam van uw systeem voor de juiste handleidingen voor de gegevensaanlevering. Voor de systemen Onatal, Orfeus en Vrumun kunt u contact opnemen met de bronleverancier zelf

Heeft u vragen over de gegevensaanlevering? Neem dan contact op met uw Regionaal centrum.